Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Firma FTP Michał Wojnarowski ul. Wyki 15/4, 75-347 Koszalin; kontakt mailowy: a.wojnarowska@onet.eu.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu: adres mailowy: a.wojnarowska@onet.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu obsługi zapytań z formularza kontaktowego.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą udostępnione firmie EHOST Krzysztof Dziewoński, ponieważ na serwerach tej firmy jest utrzymywana strona www . Dane osobowe będą udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
  5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  8. Jeżeli Pani / Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.